متن آن بر اساس قراءت من چنین است:
🔹مسئلة؛ و علی اقلّ الاحوال و اقلّ المراتب که نفقة و کسوة است معیّن است،
هر سال قدر صد و بیست پیمانه دانه(؟) و دوانزده (دوازده) منّ نفط و دوانزده پیمانه نمک و شصت پاره ماهی شور اشپل دار و یک براهن (پیراهن) تابستانی و یک براهن (پیراهن) زمستانی و یک جُبّه زمستانی و یک جُبّه تابستانی و یک شلوار و چهار عدد مقنعه که جمله از پنبه باشد که ابریشمی لازم نیست وقدر شش تکه(؟) بهاء صعبون (صابون) و شانه. ..
تعیین نفقه یک‌سال زوجه در گیلان هشتصد سال قبل (

جمعه 13 دی 1398
بؤلوملر :